Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Netdistri bv

1. Toepasselijkheid

Voor zover er geen onderlinge overeenstemming is tussen Netdistri bv en de klant en geen schriftelijke afwijkingen overeengekomen zijn, zijn onderstaande artikelen van toepassing. Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel derden zijn voor Netdistri bv niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene gebruikersovereenkomst

Door het gebruik van Netdistri bv webhosting service, gaat u ermee akkoord alle regels in deze voorwaarden te respecteren. Er wordt van u verwacht het internet met respect, hoffelijkheid en verantwoordelijkheid te gebruiken. We verwachten van de klant dat hij een kleine kennis heeft van hoe het internet werkt, en welke types van gebruik hij moet vermijden. Volgende zaken zijn onaanvaardbaar: Onwettelijkheden in welke vorm ook, inbegrepen maar niet beperkt tot activiteiten zoals ongewenst verspreiden of kopiëren van gepatenteerde software of muziek, overtreding van internationale export beperkingen, kwelling, fraude, handelen in obscene materialen, drugs dealen, en alle andere onwettige activiteiten die hier niet opgesomd zijn. In geval van overtreding van deze gebruikersovereenkomst/voorwaarden, heeft Netdistri bv het recht om het account van de klant te annuleren en te stoppen, zonder enige kost of terugbetalingen!

3. Interpretatie

De bepalingen van dit beleid zijn bedoeld als richtlijnen en moeten niet volledig zijn. Over het algemeen, voorwerpen die de wet overtreden, of de aanvaardbare normen van de internetgemeenschap, al dan niet vermeldt in deze voorwaarden zijn verboden. Netdistri bv heeft het recht om op elk moment activiteiten te verbieden die de commerciële reputatie en goodwill kunnen schaden.

4. Bedenkingstijd

Wanneer u een account bestelt, ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink die u dient te volgen om uw bestelling definitief te maken van onze verkoopsafdeling, waarin de details voor uw betaling staan. Vanaf het moment dat u heeft bevestigd, hebt u 7 werkdagen (maandag-vrijdag) om uw order te annuleren. Wanneer u beslist uw order te annuleren, krijgt u uw geld terug, uitgezonderd 15 euro voor administratieve kosten, en de kosten van de domeinnaam. Indien u uw account daadwerkelijk in gebruik wilt nemen, hebt u na uw bevestiging 15 dagen tijd om het geld aan Netdistri bv over te maken. Domeinnamen die u aangevraagd hebt en elders op uw naam laat registreren zullen niet van terugbetaling kunnen genieten, u kan hiervoor wel een andere vrije domeinnaam aanvragen conform het betaalde bedrag!

5. Illegaal gebruik

Netdistri bv servers en diensten mogen enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Verzenden, verdelen of bewaren van welk materiaal ook dat in overtreding is met de wet is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, materiaal waar auteursrechten op zijn, handelsmerken, geheim van handel of ander intellectuele eigendom gebruikt zonder rechtmatige toelating en obscene materialen (waarover wij oordelen), lasterlijk, vormen een onwettige bedreiging, of overtreedt de wetten van de uitvoercontrole. Opgelet: Pornografisch materiaal en seks-gerelateerde waren zijn toegestaan. Maar enkel als de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn om minderjarigen te verhinderen dit materiaal onder ogen krijgen. Elke site die Bulk e-mail diensten verkoopt of promoot is niet toegestaan. Andere voorbeelden van niet aanvaardbare inhoud of links zijn: Piraat software, hackers software of archieven hiervan, warez sites, mp3's. Netdistri bv is de enige leidende figuur i.v.m. wat overtreding van deze voorwaarden is.

6. Trafiek richtlijnen

Bij het overschrijden van de limiet die van toepassing is op het door u gekozen accounttype zal Netdistri bv hiervoor per beginnende GB de vooraf vastgestelde prijs in rekening brengen (3 EUR excl. BTW per GB indien niet vooraf bepaald). Niet verbruikte trafiek is niet overdraagbaar naar de volgende maand. colocatie: de vermelde bedragen bij colocatie betreffen voorcalculatie, bij nacalculatie wordt er per GB 10 eurocent extra gerekend op de bandbreedte
Bij overgebruik van diskruimte is er een extra van 2,5 EUR excl. BTW per MB, Netdistri zal automatisch een grotere account aanrekenen wanneer dit voordeliger is voor de klant, wanneer het oververbruik hoger is dan de hoogste account bij Netdistri beschikbaar zal Netdistri het oververbruik aanrekenen aan 20 EUR excl. 21% per 50MB bovenop deze account.

7. Minimale contractduur

De minimale contractduur is afhankelijk van het hostingtype dat u heeft gekozen en gaat in vanaf de eerste betaling. Bij webhosting hebt u de mogelijkheid om voor een jaarlijkse termijn te kiezen. Gamehosting geeft u de keuze tussen 4 termijnen: maandelijks, 3 maandelijks, 6 maandelijks of jaarlijks. Als u een dedicated server of co-located server hebt in ons rack, is de minimale contractduur 1 jaar. Om het voor u als klant nog aantrekkelijker te maken om voor een langere tijd een overeenkomst aan te gaan met Netdistri bv, krijgt u een naarmate u een contract afsluit voor langere termijn een grotere korting.

8. Systeem en netwerkbeveiliging

Overtredingen op systeem of netwerkbeveiliging is verboden, en hieruit kan criminele of burgerlijke vervolging voortvloeien. Ingesloten voorbeelden maar niet beperkt tot deze: Niet toegestane toegang, misbruik, testen, scannen van de systeembeveiliging of acties die onnodige trafiek of gegevens met zich meebrengen. Interferentie met diensten van welke gebruiker, host of netwerk inbegrepen, zonder limiet, mail bombing, flooding, pogingen om het systeem te overladen of aan te vallen, wijzigen van welke TCP-IP informatie ook of een deel van de header informatie in een e-mail of een nieuwsgroep post. Dit ter beoordeling van Netdistri bv!

9. Fout gebruik van systeembronnen

Elke poging tot ondermijnen van of schade toe te brengen aan de server is strikt verboden! Het is een overtreding voor elkeen die, inbegrepen maar niet beperkt tot, posts plaatst of software gebruikt die enorme CPU vertragingen met zich meebrengen of opslagruimte gebruiken, toestaan tot het gebruik van e-maildiensten, e-maildoorstuur mogelijkheden, POP accounts of auto-beantwoord systemen anders dan deze voor eigen accounts of resellers of toegang tot CGI-scripts geinstalleerd op onze servers.

10. Spamming

Het verzenden van ongewenste e-mails, inbegrepen, zonder beperking, commerciële advertenties en informatieve mededelingen, is totaal verboden. Een klant of zijn gebruikers zullen geen gebruik maken van een andere mailserver zonder de toelating van deze site. Alle activiteiten die door Netdistri bv als spamming aanzien worden, zijn verboden en elke overtreding hiervan zal de onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben.

11. Lasterlijk gedrag

Niemand zal lasterlijke, schandalige, of privë informatie over een persoon zonder hun toestemming posten, opzettelijk opleggend emotionele nood, of overtredend handelsmerken, auteursrechten of andere intellectueel eigendomsrechten.

12. Gevolgen van overtreding

Wanneer Netdistri bv op de hoogte komt van een inbreuk op de voorwaarden, zal een onderzoek ingesteld worden. Gedurende dit onderzoek mag Netdistri bv de account op non-actief zetten om verder mogelijke ontoelaatbare activiteiten te voorkomen. Afhangende van doorwegingskracht van de overtreding, mag Netdistri bv, de account beperken, opheffen of zelf het contract beëindigen. Indien van toepassing kan een geldsom opgelegd worden die de geleden schade moet vergoeden. Als het om een criminele actie gaat zal Netdistri bv de wetgevende instanties hiervan inlichten.

13. Beperking van aansprakelijkheid

Netdistri bv is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking en diensten van derden, waar Netdistri bv weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Netdistri bv kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Netdistri bv of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Netdistri bv. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Netdistri bv slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Netdistri bv voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Netdistri bv voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Netdistri bv. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Netdistri bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Netdistri bv is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Netdistri bv mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Netdistri bv. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Netdistri bv als gevolg daarvan lijdt.

14. Weigeren van diensten

Netdistri bv heeft het recht om diensten te weigeren of te annuleren zonder hiervan iemand in te lichten. Het gebrek aan noodzakelijke informatie van de klant kan eveneens tot weigering van de dienst leiden. Om aan een preventief beveiligingsbeleid te voldoen, wordt de toegang tot de poorten 6667 tot en met 6669 geweigerd.

15. Aanpassingen

Netdistri bv heeft het recht om voorwaarden/regels toe te voegen, te verwijderen of aan te passen op elk moment en zonder voorafgaande mededeling hiervan. Indien accounts aangepast worden heeft de klant 7 dagen de tijd (vanaf bekendmaking hetzij via website/forum/mail) zijn contract schriftelijk en aangetekend op te zeggen, zoniet gaat deze hiermee stilzwijgend akkoord!

16. Melden van misbruik/overtredingen

Welke partij ook die een inbreuk wil melden op de Netdistri bv regels/voorwaarden mag contact opnemen met: info@netdistri.eu

17. Domeinnamen en accounts

Netdistri zal al de klanten aanraden de domeinnaam ook bij Netdistri bv te laten beheren om onnodige fouten te vermijden. Op deze regel zijn uitzonderingen toegestaan, na overleg met Netdistri bv. Indien de domeinnaam niet bij Netdistri in beheer is kan Netdistri een extra kost aanrekenen van 30 EUR excl. BTW per jaar (36,30 EUR incl. BTW). Voor domeinnamen die een transfer naar een andere agent krijgen zonder Netdistri vooraf in te lichten zal de account op non-actief gezet worden. De klant verkrijgt geen ftptoegang wanneer men gebruik maakt van scripts of programmatie die door Netdistri of zijn partners geschreven is of zijn, de klant kan dan wel beschikken over een subdomein met ftp-toegang zodat de klant bestanden kan bewaren op de vrije ruimte van zijn account voor zover deze vrije ruimte bestaat, verder gelden op deze ruimte de voorwaarden van overgebruik zoals in deze voorwaarden vermeld. Credits opgeladen in het Ipan-systeem kunnen op geen enkele manier teruggevorderd worden, deze credits kunnen enkel gebruikt worden in het systeem om domeinnamen te verlengen, vernieuwen, ... De klant is ook verantwoordelijk om het creditsaldo voldoende hoog te houden voor autorenewals, wanneer dit onvoldoende is heeft de klant het risico domeinnamen te verliezen.
In Ipan bent u zelf verantwoordelijk, een verlenging kan niet doorgaan wanneer u na de vervaldag zelf nog manueel gaat verlengen, dan moet u ons hiervan inlichten voor een rechtzetting binnen de 30 dagen na de originele vervaldag. Wanneer u langer dan 30 dagen wacht is het mogelijk dat u uw domeinnaam definitief kwijt bent. U bent ook verantwoordelijk voor het al dan niet genoeg credits op het systeem op te volgen bij uw account.

18. Gegevens over accounts

De gegevens van een account worden slechts de eerste maal verzonden, alle nodige informatie zal in de e-mail staan die u ontvangt over uw account, we raden u aan deze af te printen en op een veilige plaats te bewaren! Indien u uw gegevens kwijt bent kunt u dit zelf opnieuw opvragen via de recovery functie die het controle paneel van Plesk biedt. Andere fouten die door u veroorzaakt zijn en waarvoor u hulp nodig hebt d.m.v. tussenkomst op de server zullen aangerekend worden aan 45 euro per uur excl. BTW en met een minimum van 1 uur. Voor opzegging van je account moet je dit minstens 1 maand voor het verlopen van je account doen (een account start op dag van factuurdatum op uitzondering van bestellingen die online geplaatst zijn, dan start de account op datum van de bestelling), deze opzegging moet schriftelijk en aangetekend gebeuren! Accounts worden stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar. Bij een account horen tevens alle opties die aanwezig zijn op de vervaldag.